farba_revell_spr_5278ab17a3002

Farba Revell sprej 85 Hnedá matná akrylová 100ml

8,40 €
farba v spreji
Popis

Farba Revell sprej - 85 hnedá matná acrylová

Výrobca: Revell

Obsah: 100 ml

Odtieň: hnedá matná

Kat.č. 341085

Poznámka: Farebný odtieň prezentovaný na monitore alebo v printovej podobe, môže byť mierne odlišný od skutočného.

Modelárska akrylová farba určená pre striekanie na plast, polykarbonát/lexan, kov, drevo, keramiku, textil, alebo na iný vhodný povrch. Pozor, nevhodné pre penový polystyrén, obsahuje dimetyléter.!

Nevhodné pre deti do 8 rokov. Práca detí s farbou musí byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Horľavina, nebezpečné výpary, miestnosť pri práci dôkladne vetrať. Nepoužívajte otvorený oheň a zdroje iskier. Neskladujte pri zdrojoch tepla. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí a sliznice vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekára. V prípade problémov z nadýchania, zabezpečte prívod čerstvého vzduchu, vyvetrajte. V prípade požitia, nevyvolajte zvracanie, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Obsah nádoby nepite ani nejedzte, nenatierajte si ho na pokožku. 
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte aerosóly. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na zbernom mieste špeciálneho odpadu. Symboly: viď. nižšie.

Pred použitím farbu dobre rozmiešajte trasením nádobky, odporúča sa najmenej 1 minútu.

Farbenie: Nanášajte na dobre odmastený, suchý, čistý povrch v rovnomernej tenkej vrstve zo vzdialenosti 20 - 30 cm. Lepšie je postupne aplikovať 2 - 3 tenké vrstvy, než jednu hrubú. Pri striekaní na povrchy z nesavých materiálov (plast, kov, sklo,...) obvykle nie je nutná príprava povrchu základnou farbou, ale odporúča sa. Pri natieraní savých povrchov (napríklad drevo), je vhodné použiť najprv základnú farbu a nástrek farby aplikovať až po dôkladnom zaschnutí (aspoň 24 hodín) základnej farby.

Doba schnutia: Proti dotyku zaschne farba do 20 - 30 minút, ale úplné zaschnutie trvá najmenej 4 hodiny, podľa hrúbky vrstvy. Pre ďalšie prestriekanie novou vrstvou sa odporúča počkať aspoň 12 hodín.

Čistenie trysky: Po skončení striekania otočte nádobku hore nohami a krátko stlačte ventil. Zvyšky farby utrite z trysky handričkou, prípadne namočenou v čističi Revell Painta Clean 39, alebo čističi Revell Airbrush Email Clean 500 ml

GHS02 plameň
H226 Horľavá kvapalina a pary.

GHS07

Výrobcovia

Najpredávanejšie