Ochrana osobných údajov

1.      Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané podľa zák. č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné  znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.) (ďalej len „ZoOOU“). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne
všetko len ako „osobné údaje“).


2.      Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.


3.      Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru  Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa,  telefón, e-mail) budú poskytnuté - dopravcovi zvolenému kupujúcim.


4.      Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným
spôsobom.

 

5.       Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

6.      V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie.   Podľa ZoOOU má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.


7.      Kupujúci má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či  odvolať, a to elektronicky alebo písomne na adresu predávajúceho. Kupujúci má právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1
ZoOOU.


8.      Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému uvádza ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v osobitnej sekcii uvedenej na webovej stránke.


Ochrana osobných údajov a práva dotknutej osoby


Identifikácia prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej ako „IS“):
Prevádzkovateľom internetového obchodu (e-shopu) www.allmodel.sk je Jaroslav Kršiak,OÚ/ŽO Banská Bystrica reg.číslo 601-10976 . IČO 34258094,DIČ 1020560167,DIČ DPH S- SK1020560167 miesto podnikania
Radvanská 7,97405 Banská Bystrica,Slovenská republika.

1.1.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.


1.2.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.


1.3.     Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Osobné údaje" a "Adresa".


1.4.     Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.


1.5.     V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely
priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.


1.6.     Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


1.7.     Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.


1.9.     Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,


1.10.     Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.


1.11.     Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj právana prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné
následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.


1.12.     Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 1.11. písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 1.11., žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.


1.13.     Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.


1.14.     Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.


1.15.     Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 1.11. v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.


1.16.     Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.


1.17.     Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
a) Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
b) GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo:  9084/S
c) DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., so sídlom Na pántoch 18, Bratislava-Rača 831 06, IČO: 47 927 682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo:  100759/B

Zásady používania súborov cookiesPoužívanie cookies

Jednotlivé stránky portfólia spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok vyjadrujete prevádzkovateľovi webových stránok súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Návod na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača
odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia
(počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr.
smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre
súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej
stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve
stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie
odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory
„cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať
naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich
štruktúru a obsah. Na stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé
cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku
neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich
platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie
ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na webových stránkach používame niekoľko typov cookies.
Základné súbory cookie
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok
a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené
oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie
prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti
opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto
cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok.
Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod
stránok.
Prevádzkové súbory cookie
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o
tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám
napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku
ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies nám slúžia na analýzu
a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a
dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný
chod našich stránok.
Funkčné súbory cookie
Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť
funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení
zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu,
výber lokality a podobne, aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou
týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo
poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so
zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží
výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o
niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.
Reklamné súbory cookie
Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na
zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto
cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri
prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie
vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou
našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových
stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a
efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť
počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.
Súbory cookie tretích strán
     Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových
stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok
vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej spoločnosti.
Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na
analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad
nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok
tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie
súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže
mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete
vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú
zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto
služieb.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Podľa §15 zákona o elektronických médiách môžete ako návštevník webovej
stránky nesúhlasiť s ukladaním vašich anonymizovaných údajov. vaša
návšteva teda v budúcnosti nebude zaznamenávaná. Cookies, ktoré sa na
webových stránkach používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom
prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na
automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť
zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies
poslať do vášho prehliadača / zariadenia. Návod na zmenu cookies nájdete
v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na
prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý
prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte.
Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich
webových stránok.

Pre služby spoločnosti Google je možné tiež využiť stránku pre zrušenie.
Google Analytics

Na našej stránke zbierame a ukladáme údaje pomocou trackovacieho
nástroja na marketingové účely a na účely optimalizácie. Naša stránka na
to využíva Google Analytics, službu od Google inc. („Google“). Google
Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na
Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu používania. Informácie o Vašom
používaní stránky, vytvorené pomocou Cookies, prenesie spoločnosť Google
spravidla na server Google v USA a uloží ich tam. Vašu IP adresu ale
Google v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných zmluvných
štátov Dohody o Európskom Hospodárskom Priestore skráti (anonymizuje).
Tým sa IP adresy získané pomocou Google Analytics skrátia. Toto
opatrenie má zabrániť aby Google dokázal spojiť IP adresy s osobnými
údajmi. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša na server Google v USA
úplná IP adresa, ktorá sa tam skráti. Na objednávku prevádzkovateľa
tejto stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie používania
stránky, za účelom zhotovenia reportov o aktivitách na stránke, a na
poskytnutie ďalších služieb prevádzkovateľovi, ktoré sú spojené s
používaním stránky a internetu. IP adresa v prehliadači sa v rámci
Google Analytics neprepojí s ďalšími údajmi spoločnosti Google.

Bez vášho výslovného súhlasu nepoužijeme trackovacie nástroje, aby sme
bez vášho vedomia zhromažďovali vaše osobné údaje, odovzdávali tieto
údaje tretím stranám a marketingovým platformám alebo prepájali tieto
údaje s vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prostredníctvom webovej aplikácie týmto v súlade s ustanovením § 7
zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so
spracovaním osobných údajov v rozsahu mojou osobou poskytnutých, a to
najmä svojho mena, priezviska, emailovej adresy a telefónneho čísla
(ďalej len „Osobné údaje“) spoločnosti Jaroslav Kršiak-All Model
Radvanská 7 97405 Banská Bystrica IČO 34258094 ,ako správcovi Osobných
údajov (ďalej len „Správca“).
Účelom spracovania Osobných údajov je poskytovanie alebo dodanie mnou
objednaných tovarov a služieb, a ďalej poskytovanie dôležitých
informácií o produktoch a službách Správcu a iných subjektov vrátane
zasielania ponúk tovarov a služieb na požiadanie, a to i elektronickými
prostriedkami (predovšetkým telefonicky, emailom, prostredníctvom SMS a
MMS správ). Za dôležité informácie o produktoch a službách sú považované
najmä tieto informácie:

     oznámenie o naskladnení nového tovaru alebo spustenie novej služby
     oznámenie o výpredajových akciách, prípadne špeciálnych ponukách
     zmene otváracích časov v prípade čerpania dovoleniek na predajni
     informácie o modelárskych súťažiach a podujatiach
     oznámenie o funkcionalitách, ktoré súvisia so zmenou legislatívy
     upozornenie na dôležité nastavenia aplikácií alebo služieb a návody
na webových stránkach prevádzkovateľa, ktoré súvisia so zmenou
legislatívy alebo majú zásadný dopad na využívanie produktov a služieb
prevádzkovateľa
     fakturácia a účtovná agenda
     a na realizáciu ďalších úkonov, ktoré musí Správca vykonať, aby
mohol užívateľ riadne využívať zakúpené produkty alebo služby

Zároveň udeľujem súhlas s tým, že Správca môže postúpiť osobné údaje
ďalším spracovateľom, ktorí pre neho vykonávajú ďalšie spracovanie
osobných údajov a subdodávateľské služby, avšak len v rozsahu vyššie
uvedených zásad a podmienok. Zároveň prehlasujem, že som osoba plnoletá
a svojprávna a že mám vek minimálne 18 rokov.
Súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľujem dobrovoľne a to na dobu
do odvolania tohto súhlasu.

Poučenie: Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na
adresu modely.obchod(at)gmail.com. Vaše osobné údaje budú zmazané
bezodkladne okrem prípadov, kedy vymazanie osobných údajov znemožní
riadne poskytovanie objednaných služieb alebo ochranu práv Správcu
(napríklad vymáhanie dlžnej sumy).